Doelgroepen

doelgroepen

Zorginstellingen

Voor zorginstellingen is het uitermate belangrijk dat hun gebouwen in goede conditie verkeren. Cliënten moeten in een veilige en gezonde omgeving kunnen verblijven. Door druk op de beschikbare financiële middelen wordt het steeds belangrijker om het planmatig onderhoud aan de gebouwen zo goed en doordacht mogelijk te plannen. Kosten besparen zonder afbreuk te doen aan de gewenste kwaliteit, dat is wat nodig is. Condiplan maakt een heldere, transparante begroting voor het onderhoud over bijvoorbeeld 20 jaar. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

VvE's

Condiplan kan middels een conditiemeting NEN2767 en een meerjarenonderhoudsplan voor Verenigingen van Eigenaren het onderhoud in kaart brengen voor de lange en korte termijn. Samen met de energiescan wordt zo inzichtelijke gemaakt welke voordelen het doorvoeren van energetische maatregelen oplevert voor huiseigenaren. Meten is weten! In eerste instantie maakt Condiplan voor u op hoofdlijnen inzichtelijk hoe en hoeveel u kunt besparen. Vaak wordt dit opgevolgd door een uitgebreider energieonderzoek.

Woningcorporaties

Condiplan kan woningcorporaties op verschillende manieren ondersteunen bij hun vastgoedbeheer. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een conditiemeting volgende de NEN2767 methodiek en daarbij gelijktijdig een energiescan laten uitvoeren. Het energieconvenant dat is getekend door de branchevereniging van de woningcorporaties Aedes houdt in dat in 2021 het gemiddelde energielabel van de huurwoningen bij corporaties label B moet hebben. Dat betekent gemiddeld ook een aardig kostenplaatje. De ondersteuning door Condiplan door de uitwerking van de conditiemetingen en energiescans te vertalen naar verschillende scenario’s, geeft woningcorporaties zicht op de mogelijkheden en de kosten.

ONDERWIJS
Condiplan helpt u om de bestaande conditie van uw schoolgebouw in kaart te brengen en de gewenste situatie te definiëren en te behalen. We kijken daarbij zowel naar de conditie van het gebouw als naar de strategische mogelijkheden, rekening houdend met uw budget.

Met de levenscyclus van uw schoolgebouw als uitgangspunt helpt Condiplan u om ruimte te creëren voor de realisatie van een Frisse school. Samen met u kijken we naar de functionaliteit van het huidige gebouw. Naar de vierkante meters vloeroppervlak, de indeling, de verwachte ontwikkelingen van de leerlingenaantallen en de meest economische toepasbaarheid van de voorzieningen. Vervolgens leggen we u een aantal scenario’s voor waarmee u ruimte kunt scheppen voor verbetering.

Op naar een Frisse School? Download onze brochure!

Gemeenten

De kosten voor het onderhoud van scholen liggen vanaf 1 januari 2015 geheel bij de schoolbesturen, gemeenten blijven echter veelal eigenaar van de schoolgebouwen. Condiplan brengt de condities van de scholen in kaart en stelt meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) op die vervolgens worden besproken met de gemeenten en schoolbesturen. De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en heeft er dus belang bij goed onderhoud. De huidige tijd van overspannen budgetten en beperkte hulpmiddelen vraagt om een integrale, kostenefficiënte benadering van het gebouwenbeheer. Om een fundamenteel andere, vernieuwende aanpak.

Inmiddels hebben veel gemeenten Condiplan gevraagd om niet alleen de conditie van de schoolgebouwen maar ook de overige gemeentelijke gebouwen in kaart te brengen en uit te werken in meerjarenonderhoudsplannen. Meten is weten!